หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02794

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : อ.ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
วันที่ : 2022-04-28
เวลา : 10:33:15
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารA ห้อง 307
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ ห้อง 307 ครับ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-02
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-02
อุปกรณ์ที่ใช้ : ฝ้า
จำนวน : เปลี่ยนฝ้า.2แผ่น
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ