หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02792

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-04-28
เวลา : 08:07:41
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ล๊อบบี้/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติดจำนวน 3 หลอด ชนิดขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด ชนิด หลอดฮาโลเจน จำนวน 1 หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-28
อุปกรณ์ที่ใช้ : 1.หลอดLED E27 9W 2 หลอด 2.หลอด LED แบบฝังฝ้า MR16 4 W 1 S]VF
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ