หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02791

 

สถานะการซ่อม : รออะไหล่
ผู้แจ้ง : น.ส.วารุณี สิรินทร์
วันที่ : 2022-04-27
เวลา : 15:01:22
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : 105 ห้องสำนักงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ลักษณะการชำรุด : ประตูห้องสำนักงาน การหน่วงประตูไม่ทำงาน ประตูปิดกระแทกแรง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : รอสั่งซื้ออุปกรณ์

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ