หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02536

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : isaras
วันที่ : 2022-01-17
เวลา : 11:03:23
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : 202 ตึก b
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนก็อกน้ำ น้ำซึม
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-19
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-19
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ