หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02530

 

สถานะการซ่อม : รออะไหล่
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2022-01-10
เวลา : 09:53:16
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ทางเดิน/ชั้น1/หน้าห้อง103
ลักษณะการชำรุด : ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหลเข้าถัง สาเหตุ: ไส้กรองอุดตัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : samphan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : รอสั่ง high pressure switch
จำนวน :
รายละเอียด : ตอนนี้ต่อให้ใชงานชั่วคราวโดยให้แม่บ้านควบคุมระดับน้ำในถังจนกว่า high pressure switch จะมาจะใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ