หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02528

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2022-01-10
เวลา : 09:28:20
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 8
ลักษณะการชำรุด : ที่วางสายชำระหลุด 1 อัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ