หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02526

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2022-01-06
เวลา : 15:32:43
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : โถงทางเดิน/ชั้น4/หน้าห้อง 400
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟส่องสว่าง LED แสงขาว ไม่ติดจำนวน 1 หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : samphan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-12
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ขั้วหลอดหลวม

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ