หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02523

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pichail
วันที่ : 2022-01-06
เวลา : 09:07:49
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 1
ลักษณะการชำรุด : 1.หลาดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดวงกลม)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-14
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟled
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ