หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02522

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : walreeya
วันที่ : 2022-01-05
เวลา : 08:46:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ห้องน้ำชายชั้น 1
ลักษณะการชำรุด : มีน้ำหยดจากก็อกน้ำ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ