หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02519

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : prateepa
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 10:33:00
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ห้องพักอาจารย์/ชั้น5/ห้อง507
ลักษณะการชำรุด : ลูกยางถังชักโครกน้ำรั่วขณะใช้งาน สาเหตุ : ซีลด์ยางเสื่อมสภาพ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-13
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ