หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02517

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : sirirutn
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 09:49:54
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ชั้น 4 ห้อง 1
ลักษณะการชำรุด : น้ำรั่วในกำแพง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ