หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02515

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2022-01-04
เวลา : 07:27:20
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำหยดตลอดเวลาค่ะ อ่างล้างมือห้องนำ้ชาย อำนวยการชั้น1ค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ