หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02514

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : jirasak
วันที่ : 2021-12-30
เวลา : 10:28:51
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ห้องน้ำชั้น 2 อาคารสถานีไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด : ไฟดาวไลน์ห้องน้ำชั้น 2ไม่ติด 2ดวง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-06
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดled
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ