หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02511

 

สถานะการซ่อม : รออะไหล่
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-28
เวลา : 15:35:59
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องกรองนำ้อำนวยการชั้น1รั่ว และนำ้ก็ไม่เย็นค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-11
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ระบบท่อน้ำยารั่ว ต้องจัดซื้อจัดจ้างซ่อม

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ