หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02509

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pichail
วันที่ : 2021-12-27
เวลา : 11:10:46
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 1 ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : 1.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-28
อุปกรณ์ที่ใช้ : ก๊อกน้ำ,สายน้ำดี,วาลว์ผนัง
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ