หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02506

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-24
เวลา : 10:05:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ป้อมตำรวจ/ห้องน้ำ
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟเสีย 1 ดวงในห้องน้ำ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-27
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดอี27 13วัต
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ