หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02505

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pichail
วันที่ : 2021-12-24
เวลา : 09:15:50
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง
ลักษณะการชำรุด : 1.ฝาชักโครกชำรุด 1 ห้อง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : ฝาชักโครก
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ