หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02504

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-23
เวลา : 08:46:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ป้อมตำรวจ/ห้องน้ำ
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำป้อมตำรวจฝักบัวรั่ว ฝาชักโครกหลุด 0957725927
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : piroj
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-27
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ