หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02502

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : panatchakorn
วันที่ : 2021-12-21
เวลา : 16:02:26
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารผลิตประปา
ลักษณะการชำรุด : เครื่องกรองน้ำ เสีย (ขอแบบด่วนๆครับ)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : ใส้กรองน้ำ
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ