หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02498

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pailada
วันที่ : 2021-12-21
เวลา : 08:21:03
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : หน้าต่างภายในห้อง ชั้น 6 ห้อง 602
ลักษณะการชำรุด : หน้าต่างภายในห้องเปิดแล้วปิดกลับคืนไม่ได้
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ซ่อมแซมให้ใหม่พร้อมใช้งาน

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ