หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02487

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phatchana
วันที่ : 2021-12-18
เวลา : 16:20:26
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : ตึก C ห้อง 404
ลักษณะการชำรุด : ไฟ (หลอดยาว) ห้องโถงกลางดับพร้อมกันทั้ง 2 หลอด และจุดปลั๊กไฟบริเวณข้างตู้เย็นในห้องโถงกลางใช้งานไม่ได้ (ดับพร้อมกันกับหลอดไฟโถงกลาง)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-23
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ