หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02486

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pichail
วันที่ : 2021-12-17
เวลา : 08:17:03
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง
ลักษณะการชำรุด : 1.สายฉีดชำระชำรุด 4 ห้อง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : สายฉีดชำระ
จำนวน : 4เส้น
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ