หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02484

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : phisanuchai
วันที่ : 2021-12-15
เวลา : 10:02:19
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง
ลักษณะการชำรุด : ที่กดห้องน้ำหญิงหัก 1 อัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sitthichai
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2021-12-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2021-12-24
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ